Artikels

Natascha Taecke

Informatienoden van mantelzorgers, een exploratief beschrijvend onderzoek
In 2005 verrichte het Centrum voor Bevolking- en Gezinsstudie een onderzoek naar de informatienoden van mantelzorgers.
De volgende items werden door het onderzoek in kaart gebracht:

  • De wijze waarop mantelzorgers informatie verkrijgen
  • Welke problemen zij ervaren wanneer ze informatie nodig hebben
  • Inzicht verwerven in de wensen en de verwachtingen van mantelzorgers op gebied van de informatie-overdracht.

In de samenvatting van het artikel komt achtereenvolgens de opzet van het onderzoek, de belangrijkste bevindingen en ten slotte enkele aandachtspunten aan bod.

Anneleen Coen

* Zorgen voor een zieke ouder: De relatie tussen mantelzorg, ziekte van de ouder en gedragsproblemen bij kinderen
Dit onderzoek ging na of het geven van mantelzorg en de beleving hiervan een rol speelde bij het ontstaan van psychosociale problemen.
Wanneer een gezin wordt geconfronteerd met chronische ziekte van een ouder, heeft dit een grote invloed op alle gezinsleden. In veel gevallen betekent dit dat de gezinsleden een deel van de zorg voor de patiënt op zich nemen.

Zorgen voor een zieke ouder

*U vind in deze powerpointpresentatie een samenvatting van het artikkel. Het onderzoek, eerdere onderzoeken, de ziekte van Parkinson, de methode, de onderzoeksgroep, de meetinstrumenten en de resultaten worden toegelicht. synthese

Lesley Legrand

De titel van het artikel Hoe zwaar weegt de mantel? Determinanten van de ervaren zorgbelasting bij Vlaamse mantelzorgers spreekt voor zich en gaat over de determinanten van de ervaren zorgbelasting bij mantelzorgers. Het artikel gaat na welke factoren een impact hebben op de ervaren zorgbelasting van mantelzorgers in Vlaanderen. Het is belangrijk om een stil te staan bij de mantelzorg want de inbreng van mantelzorgers is noodzakelijk.

De studie is beduidend omdat de mantelzorg ook risico’s inhoudt voor het welbevinden van de mantelzorgers. De mantelzorg zal in de toekomst ook nog toenemen, dus is het belangrijk om de effecten na te gaan. Een inzicht in de determinerende factoren is dan ook onontbeerlijk voor het ontwikkelen en evalueren van initiatieven ter ondersteuning van de mantelzorg.

Het onderzoek steunt daarbij op het stress-theoretisch perspectief en de stress-appraisal theorie. Het artikel gaat de impact van 4 factoren na, namelijk:

1) Primaire beoordeling
2) Bronnen
3) Combineren van rollen door de mantelzorgers
4) Context- en achtergrondfactoren

Om af te sluiten stelt het artikel enkele uitdagingen voor de toekomst voor.

In deze PowerPoint kan je ook een synthese vinden over het artikel.

Ineke Proot

Het artikel "De mantelzorg, over zorglast, veerkracht en het belang van een goede relatie" gaat over de mantelzorg voor personen met dementie en psychische problemen.
Door de ontwikkelingen in de zorgsector is er nood aan verdere uitbouw van de thuiszorg. De kwaliteit van deze thuiszorg is van groot belang, de zorglast en veerkracht van de zorgverstrekker is hierbij niet te onderschatten.
Naast de professionele zorgverstrekker, heb je de mantelzorger. Dit is een persoon uit de directe omgeving, met een emotionele band die dagelijks of wekelijks de hulpbehoevende persoon helpt bij allerhande activiteiten.
Praktijkgerichte thema's rond mantelzorg worden behandeld:

1. De zorglast en de veerkracht van de mantelzorger
2. De zorgrelatie tussen de zorgverstrekker en de hulpbehoevende
3. De zingeving van mantelzorg

Wetenschappelijk onderzoek is hierbij heel belangrijk, onderzoeksresultaten kunnen een bijdrage leveren in de ontwikkeling en uitbouw van de thuiszorg. Dit artikel is een synthese van deze onderzoeksresultaten, aan de hand hiervan werden er beleidsaanbevelingen geformuleerd.

Een korte samenvatting van dit artikel aan de hand van een powerpoint.

Wenst u het volledige artikel te lezen? Dan kan dit hier.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License